Placering af vindmøller og solanlæg og alternativer

Harlev Fællesråds høringssvar om planlægning af fremtididige energi, vindmøller og solenergianlæg i Aarhus
Fællesrådet har følgende kommentarer til det af Aarhus Kommune udsendte materiale, som er sendt i høring i perioden 18. marts til 21. juni 2016:
1. Høringsprocessen
Vi undrer os over, at Harlev Fællesråd ikke direkte bliver hørt i processen. Informationen til Harlev Fællesråd er kommet via lokale beboere, som har modtaget brev fra Aarhus Kommune om forslaget til planlægning af vindmøller og solanlæg.
Aarhus kommunes har oplyst, at udsendelse af høringsbrev til evt. berørte beboere beror på Erhvervsstyrelsens kort over placeringsmuligheder for 125 meter høje vindmøller (se nedenstående kort med rød skravering) Se vedhæftet fil.
Vi har kunnet konstatere, at nogle af de borgere, som er blevet inviteret til at afgive høringssvar (f.eks. Tåstrupvej 87), ikke bor indenfor området, der er berørt af udpegningen af placeringsmuligheder for vindmøller. Vi stiller derfor spørgsmål til, om information om evt. placering af energianlæg er kommet ud til den rette personkreds?2. Informations niveau
Det fremgår ikke af materialet, hvilke energimål der skal nås, for at Aarhus Kommune kan blive CO2 neutral.
Der burde præsenteres et energiregnskab, som viser, hvilke behov der skal dækkes via vindmøller og solanlæg, drejer det sig om 10 eller 1000 vindmøller i 125 meter's højde?
3. Placering af energianlæg
Harlev Fællesråd skal foreslå, at større samlede vindmølle- og solcelleanlæg placeres i områder, hvor der i forvejen er større fysiske anlæg, som f.eks. motorveje og industrianlæg. Som konkret placering vest for Aarhus kan der peges på det område, som ligger i tilknytning til motorvejskrydset Aarhus Vest.
En anden oplagt placering er på Aarhus Havns Østmole. En række danske havnebyer har i forbindelse med havneanlæg placeret vindmøller på havnearealer. Der kunne komme en energimæssig sammenhæng mellem etableringen af de mange boliger på Aarhus Nordhavn og produktionen af vedvarende energi på Østhavnen, dette også set i sammenhæng for muligheden for biogasproduktion på Marseliborg Rensningsanlæg.
Et forslag til placering af solfangeranlæg til generering af varme kunne lokalt i Harlev være i forbindelse med Næshøj Skolen og den tilknyttede svømmehal. Her kunne der placerets solfangere på taget af hallen.
Harlev Fællesråd skal opfordre Aarhus Kommune til, at der generelt på kommunale bygninger etableres lokale energianlæg til enten produktion af el eller opvarmning af vand.
Harlev Fællesråd skal opfordre Aarhus Kommune til ikke at se målet om CO2 neutralitet som ensidigt styrende for etablering af større energianlæg inden for kommunens afgrænsning, da natur og landskabelige værdier så nemt vil kunne blive ødelagt. Aarhus Kommune kunne evt. indgå partnerskab med kommuner, som allerede har et stort overskud af vedvarende energi i forhold til den enkelte kommunes energiforbrug.
4. Alternative løsninger for målet for CO2 neutral kommune
Aarhus Kommune kunne som forbruger af el til drift af kommunes institutioner og vejbelysning vælge at købe strømmen fra elleverandører, som garanterer, at strømmen kommer fra vedvarende energianlæg.

Venlig hilsen på vegne af Harlev Fællesråd
Christian A. Jensen
Tåstrupvej 120
8462 Harlev

 
INDLÆG AF
HARLEV FÆLLESRÅD
Kommune: Aarhus
Dato: 20.06.2016
Tema: Placeringshensyn

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.