Vindmøller og huspriser

'ANALYSE AF VINDMØLLERS PÅVIRKNING PÅ PRISER PÅ BEBOELSESEJENDOMME' - en rapport udarbejdet af COWI, marts 2016

Energistyrelsen har ønsket at få svar på følgende tre spørgsmål som belyses i en rapporten:
  • Har landbaserede vindmøller, på tværs af større repræsentative områder i Danmark, en effekt på prisen på nærliggende ejendomme?

  • Har havvindmølleparker, givet de tilgængelige cases og data, en effekt på prisen på ejendomme beliggende i nærheden?

  • Hvordan er relationen mellem de eventuelle effekter, der statistisk kan påvises i forbindelse med besvarelsen af de foregående to spørgsmål, og de afgørelser, der træffes af taksationsmyndighederne om erstatninger efter VE-loven?

Læs hele rapporten klik her

Forskningsprojekt ved DTU - Danmarks Tekniske Universitet
Aarhus Kommune er affilieret partner i DTU's forskningsprojekt Wind2050. Igennem forskningsprojektet, følger Aarhus Kommune nøje de undersøgelser, der udføres som en del af forskningsprojektet. Det er udarbejdes bl.a. undersøgelser, om hvor mange der reelt føler sig generet af støjen fra vindmøller og om folk ønsker at betale mere for el, hvis vindmøllerne i stedet bliver sat på havet som mange foreslår.

Læs mere om Wind2050 forskningsprojekt på hjemmeside - klik her.Wind2050
Danmark har en målsætning om at blive uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Hvis det skal lykkes, bliver der brug for at satse massivt på vedvarende energi. Og mens alle glæder sig over miljøgevinster, så er det ikke alle, der er lige begejstrede ved tanken om at bo i nærheden af de anlæg, der skal producere den vedvarende energi. Oven i det har beboere tæt på anlæggene nogle gange oplevet, at det har været svært at komme til orde med kritik og forslag.
Det vil gruppen bag projektet Wind2050 nu lave om på, og fordi vindkraft er helt centralt i Danmarks 2050-strategi, fokuserer gruppen i første omgang på vindmølleprojekter.

Først indsamler forskerne kritik af eksisterende vindmølle-projekter i hele Europa, for derefter at finde gennemgående mønstre og regionale forskelle. I sidste ende bruges de store mængder af komplekse data til at udarbejde anbefalinger til fremtidens energipolitik.
Forskningsprojekt ved Kræftens bekæmpelse
Nogle mennesker oplever gener fra vindmøllestøj. Der udføres i øjeblikket en undersøgelse af sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredsgener. Undersøgelsen udføres af Kæftens Bekæmpelse for Sundhedsministeriet, Miljøministeriet samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Læs notat til Sundhedsudvalget og Miljøudvalget fra 2014, hvor detaljerne i projektet beskrives. Se notatet her.
Sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter undersøges
Undersøgelser har vist sammenhæng mellem vindmøllestøj og selvrapporteret støjgene blandt personer, der bor i nærheden af vindmøller. Endvidere er der påvist sammenhæng mellem selvrapporterede støjgener fra vindmøller og stresssymptomer som hovedpine, træthed og anspændthed. Sammenhæng med søvnforstyrrelser er vist i nogle undersøgelser, men ikke i andre. Ud over disse selvoplevede gener er der indtil nu ikke vist sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter.

Kræftens Bekæmpelses undersøgelse
Undersøgelsen kan belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar- lidelser.
Læs dokument, der kort beskriver studiet.

Offentliggørelse af forskningsresultaterne sker fra foråret 2016 til september 2017.
Offentliggørelsen sker igennem videnskabelige tidsskrifter, hvilket er er med til at sikre den videnskabelige kvalitet af studierne, da der her sker en videnskabelig vurdering af studiet.

Støj fra vindmøller

Debatten om vindmøller på land har ofte støj som et centralt tema.
På den baggrund har Miljøstyrelsen bedt den rådgivende ingeniørvirksomhed Delta om at foretage en analyse af et stort antal målinger ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Som et resultat af analysen beskrives det i en rapport fra 2016, at vindmøller når deres maksimale støjniveau ved 6-8 m/s.
Klik her og læs Miljøstyrelsens rapport
(Rapporten åbnes i et nyt vindue)
Miljøstyrelsens rapport fra 2016 om støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden.